Hướng dẫn tích hợp ChatGPT vào Website cá nhân

Chia sẻ bài viết
3.7/5 - (3 bình chọn)

ChatGPT được dự đoán là công nghệ sẽ bùng nổ vào năm 2023. ChatGPT là chatbot trí tuệ nhân tạo, được phát triển bởi OpenAI, có thể trả lời mọi điều mà bạn hỏi hoặc một chủ đề nào đó. ChatGPT trả lời không hề mang lại cảm giác như một cái máy trả lời, mọi câu trả lời rất “thật”. Dưới đây là cách đăng ký tài khoản ChatGPT chat với Ai.

Hướng dẫn tích hợp ChatGPT vào Website cá nhân

Bước 1: Tạo tài khoản OpenAI API

Truy cập trang web của OpenAI và đăng ký tài khoản API của bạn. Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cung cấp một API key để sử dụng cho các dịch vụ của OpenAI.

Bước 2: Tạo trình tự cho ChatGPT

Sau khi có API key của mình, bạn có thể tạo trình tự cho ChatGPT. Để làm điều này, truy cập trang web của OpenAI và truy cập vào trình tự GPT-3.

Ở đây, bạn cần chọn ngôn ngữ và chế độ hoạt động. Bạn có thể chọn chế độ hoạt động “dài” để chatbot có thể trả lời các câu hỏi phức tạp hơn. Sau đó, bạn cần thiết lập các tham số như độ dài câu trả lời, số lượng câu trả lời, và các yêu cầu về kiểu dữ liệu.

Sau khi thiết lập các tham số, bạn cần tạo trình tự và lưu lại API key và ID trình tự.

Bước 3: Tích hợp ChatGPT vào website

Có nhiều cách để tích hợp ChatGPT vào website của bạn. Một trong những cách đơn giản nhất là sử dụng JavaScript.

Trong tệp HTML của trang web của bạn, hãy thêm một đoạn mã JavaScript sau đây:

<script src=”https://cdn.jsdelivr.net/npm/@openai/chat-client@0.3.0/dist/index.js”></script>
<script>
const chatClient = new OpenAIChat(“YOUR_API_KEY”, “YOUR_SEQUENCE_ID”);

// Add event listener to button
const button = document.querySelector(“button”);
button.addEventListener(“click”, () => {
const input = document.querySelector(“input”).value;
chatClient.send(input).then((response) => {
document.querySelector(“p”).innerText = response.choices[0].text;
});
});
</script>

Trong đoạn mã này, bạn cần thay thế “YOUR_API_KEY” và “YOUR_SEQUENCE_ID” bằng API key và ID trình tự của bạn.

Đoạn mã này tạo một đối tượng chatClient mới và sử dụng API key và ID trình tự để kết nối với ChatGPT. Khi người dùng nhập câu hỏi vào trường input và nhấn nút, đoạn mã này gửi câu hỏi đến ChatGPT và hiển thị câu trả lời trong thẻ ‘<p>’.

Bước 4: Tùy chỉnh ChatGPT

Nếu bạn muốn tùy chỉnh ChatGPT của mình, bạn có thể thay đổi các tham số trong trình tự của mình hoặc chỉnh sửa.

Kết luận

Tích hợp ChatGPT vào website cá nhân là một cách tuyệt vời để cung cấp cho khách truy cập của bạn một trải nghiệm tương tác mới. Để tích hợp ChatGPT, bạn cần tạo tài khoản API và tạo trình tự cho ChatGPT trên trang web của OpenAI. Sau đó, bạn có thể sử dụng JavaScript để tích hợp ChatGPT vào trang web của bạn và tùy chỉnh theo ý muốn.

Related Posts